CORPORATE GOVERNANCE

Power of Attorney

Team presentation

Fullmaktsformulär / Power of attorney form

Nedanstående aktieägare befullmäktigar härmed nedanstående ombud att företräda och rösta för aktieägarens samtliga aktier i Ranplan Group AB, org.nr 559152-5315, vid extrastämman 8 December 2023.

The shareholder stated below hereby grants the proxy stated below the right to represent and vote for the shareholder’s entire shareholding in Ranplan Group AB, reg. no. 559152-5315, at the extraordinary meeting on 8 December 2023.  

Ombud / Proxy
Ombudets namn / Name of proxy
Personnummer / Personal identification number
Postadress / Postal address
Postnummer och postort / Zip code and city
Telefonnummer / Telephone number

Aktieägare / Shareholder 
Aktieägarens namn / Name of shareholder
Person- eller organisationsnummer / Personal identification number or corporate registration number
Postadress / Postal address
Postnummer och postort / Zip code and city
Telefonnummer / Telephone number
Datum och underskrift / Date and signature
Namnförtydligande / Clarification of signature

Om fullmakten ställs ut av en juridisk person ska fullmakten undertecknas av behörig firmatecknare samt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas.

If issued by a legal entity, the power of attorney must be signed by an authorized signatory and be accompanied by a registration certificate or other documents attesting the authority of the signatory.

Observera att insändandet av detta fullmaktsformulär inte gäller som anmälan till stämman. Aktieägare som önskar delta vid stämman måste avge särskild anmälan i enlighet med de instruktioner som återfinns i kallelsen till stämman.

Please note that sending in this power of attorney form will not be sufficient in order to give notice of your attendance at the meeting. Shareholders who wish to attend the meeting must also give notice of their attendance in accordance with the instructions to be found in the notice to attend the general meeting.

En kopia av fullmakten samt eventuella behörighetshandlingar bör i god tid före stämman skickas till Ranplan Group AB, Strandvägen 5B, S-114 51 Stockholm, Sweden, attn: Joyce Wu; samt via e-post till joyce.wu@ranplanwireless.com.

A copy of the power of attorney form and documents attesting the authority of the signatory ought to be sent to Ranplan Group AB, Strandvägen 5B, S-114 51 Stockholm, Sweden, attn: Joyce Wu; and via e-mail to joyce.wu@ranplanwireless.com.

Download the Power of Attorney form