CORPORATE GOVERNANCE

Articles of association

Team presentation

Bolagsordning / Articles of association

 1. Firma  / Name
  Bolagets firma är Ranplan Group AB. Bolaget är publikt (publ).

  The company’s name is Ranplan Group AB. The company is a public company (pub/).

 2. Säte / Registered office
  Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun , Stockholms Iän.

  The registered office of the board of directors shall be in the municipality of Stockholm, the county of Stockholm, Sweden.

 3. Verksamhetsföremål / Object of the company’s business
  Bolagets verksamhet ska vara att direkt eller indirekt genom dotterbolag, utveckla och kommersialisera trådlösa nätverksverktyg samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

  The objective of the company’s business is to, directly or indirectly through subsidiaries, develop and commercialize wireless network planning tools as well as other activities comparable therewith.

 4. Aktiekapital / Share capital
  Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK.

  The company’s share capital shall be not less than SEK 500,000 and not more than SEK 2,000,000 .

 5. Aktier / Shares
  Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 12 500 000 och högst 50 000 000.

  The company shall not have less than 12,500,000 shares and not more than 50,000,000 shares .

 6. Styrelse / Board of directors
  Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) styrelseledamöter utan suppleanter.

  The board of directors shall consist of at least three {3} and no more than seven (7) members without deputy members .

 7. Revisor / Auditor
  Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

  The company shall have no less than one (1) and no more than two (2) auditors with no more than two {2) deputy auditors . As auditor and, when applicable, deputy auditor, an authorized public accountant or a registered public accounting firm shall be elected.

 8. Kallelse till bolagsstämma / Notice of general meetings
  Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och lnrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens lndustri.

  Notice of general meetings shall be made by announcement in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och lnrikes Tidningar) and by making the notice available on the company’s website. At the same time as notice is given it shall be announced in Dagens lndustri that a notice has been made.

  Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman . Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om han eller hon anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämman.

  Shareholders wishing to participate in general meetings must be listed as shareholders in a printout or other presentation of the entire share register reflecting the circumstances five weekdays before the general meeting and notify the company no later than the date specified in the notice of the general  meeting. The last mentioned date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer’s Eve, Christmas Eve or New Years Eve and may not occur earlier than the fifth weekday before the general meeting. A shareholder may be accompanied by advisors at a general meeting only if he or she notifies the company of the number of advisors in accordance with the procedure prescribed for in respect of notice of attendance to be made by a shareholder.

 9. Ärenden på årsstämma / Matters to be addressed at general meetings

  Vid årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:
  1. Val av ordförande vid stämman;

  2. 
  Upprättande och godkännande av röstlängd;
  3. 
  Godkännande av dagordningen;
  4. 
  Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner;
  5. 
  Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
  6. 
  Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
  7. 
  Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  8. 
  Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  9. 
  Beslut om ansvarsfrihet at styrelseledamöterna och verkställande direktören;
  10.
   Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
  11. 
  Fastställande av arvoden at styrelsen och revisorer;
  12. 
  Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter; samt
  13. 
  Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

  The following matters shall be addressed at annual general meetings:
  1. Election of a chairman of the meeting;
  2. Preparation and approval of the voting list;
  3. Approval of the agenda;
  4. Election of one (1) or two (2) persons who shall approve the minutes of the meeting;
  5. Determination of whether the meeting has been duly convened;
  6. Submission of the annual report and the auditors’ report and, where applicable, the consolidated financial statements and the auditors’ report for the group;
  7. Resolutions regarding the adoption of the income statement and the balance sheet and, when applicable, the consolidated income statement and the consolidated balance sheet;
  8. Resolutions regarding a/location of the company’s profits or losses in accordance with the adopted balance sheet;
  9. Resolutions regarding discharge of the members of the board  of directors and the managing director from liability;
  10. Determination of the number of members of the board of directors and the number of auditors and, when applicable, deputy directors;
  11. Determination of fees to be paid to members of the board of directors and auditors;
  12. Election of the members of the board of directors and auditors and, when applicable, deputy auditors; and
  13. Other matters which are set out in the Swedish Companies Act or the company’s articles of association. 

 10. Räkenskapsår / Financial year
  Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

  The company’s financial year shall be calendar year.


 11. Avstämningsförbehåll / Record day provision
  Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

  The shares of the company shall be registered in a CSD in accordance with the Financial Instruments Accounts Act.